DS 13 R 12kg
DS 13 R - Koncentriran detergent za avtomatske pomivalne stroje, namenjen za pranje posode v restavracijah.
Izdelek: DS 13 R Količina: 12 kg Vsebuje nevarno snov: natrijev hidroksid Stavki o nevarnosti: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Previdnostni stavki: P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Dodatne nevarnosti: Jedek izdelek: povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Uporaba: Detergent, Industrijska proizvodnja[SU3], Splošna uporaba: (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt) [SU22]. SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO. Distributer: Servisan d.o.o., Celovška 179, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 518 12 69, Mobitel : 041 675 177, e-mail: servisan@siol.net, URL: http://www.servisan.si/
Pakiranje: 12 kg
Kom:
32,94€ Iskanje po strani
27,00€ (cena z DDV)
KATEGORIJA: Gostinska opremaČistila