EVOLUX 25kg
Novo biološko čistilno sredstvo Čisti, neguje in ščiti Čistilo se dodaja strojem za čiščenje pod pritiskom v ročnih in avtomatskih avtopralnicah priporočljiva je uporaba tega čistila v zimskih razmerah, oz. ko so zunaj hladnejše temperature aktivno je tako v topli, kakor tudi v hladni vodi posebni dodatki ščitijo mehanizme čistilnega stroja pred vodnim kamnom v kotlovnem delu grelca vrhunsko čiščenje brez drgnjenja in ščetkanja površin za pranje in čiščenje avtomobilov, kombiniranih vozil, tovornjakov, ponjav, cistern, traktorjev, delovnih strojev in ladij
Izdelek: EVOLUX Količina: 25 kg Vsebuje nevarno snov: natrijev hidroksid, trinatrijev nitrilotriacetat, neionska površinsko aktivna sredstva, etidronska kislina Vsebuje (Direktiva ES 648/2004): 5% < 15% neionska površinsko aktivna sredstva Stavki o nevarnosti: H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H319 Povzroča hudo draženje oči. Previdnostni stavki: P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Dodatne nevarnosti: Če pride v stik s kožo, izdelek povzroča znatno draženje, ki lahko traja več kot 24 ur, če pride v stik z očmi, povzroča znatno vnetje z eritemom, kraste ali edem, če pride v stik z očmi, izdelek povzroča resno poškodbe oči, kot so motnost roženice ali poškodbe šarenice. Uporaba: Za čiščenje ogrodja avtomobilov in tovornih vozil. Splošna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt) [SU22]. Detergent za avtomobile,tovorna vozila in industrijo. SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO. Distributer: Servisan d.o.o., Celovška 179, 1000 Ljubljana, Telefon: 01/518 12 69, 041/675 177, e-mail: servisan@siol.net, URL: http://www.servisan.si/
Pakiranje:
Kom:
73,20€ Iskanje po strani
60,00€ (cena z DDV)
KATEGORIJA: Avtokozmetikakimicar