MAGIC AVTOCERA (VOSEK) 12kg
molekularna zaščita poseben proizvod za sijaj in hitro sušenje avtomobilov in avtomatskih avtopralnicah. proizvod razredčite 1:30-50 z vodo i namestite mešalec na minimalno.
Izdelek: MAGIC AUTOCERA B Količina: 12 kg Vsebuje nevarno snov: dimetil amonijev klorid, 2-butoksietanol, oleinski amin, ocetna kislina Stavki o nevarnosti: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Previdnostni stavki: P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Dodatne nevarnosti: Jedek izdelek: povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Izdelek je nevaren za okolje, saj je strupen za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Uporaba: Samo-sušeče in vosek za poliranje. Industrijska proizvodnja[SU3], splošna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt) [SU22]. SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO.
Pakiranje: 12kg
Kom:
40,26€ Iskanje po strani
33,00€ (cena z DDV)
KATEGORIJA: Avtokozmetikakimicar