bistrato 12kg

zdelek: BISTRATO Količina: 12 kg Vsebuje nevarno snov: etiloksiliran alkohol C9 - C11 60%, hidroksietil natrijev fosfonat, trinatrijev nitrotiracetat, natrijev hidroksid, propan-2-ol Vsebuje (Direktiva ES 648/2004): < 5% neionska površinsko aktivna sredstva, fosfonati Stavki o nevarnosti: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. Previdnostni stavki: P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Dodatne nevarnosti: Če pride v stik z očmi, izdelek povzroča znatno draženje, ki lahko traja več kot 24 ur, če pride v stik s kožo, povzroča znatno vnetje z eritemom, kraste ali edem. Uporaba: Detergent. Industrijska proizvodnja[SU3], splošna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt) [SU22]. SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO.
Pakiranje: 12 kg
Kom:
34,16 (cena z DDV)
28,00 (cena brez DDV)

bistrato 12kg

Kategorije:
AvtokozmetikaKimicar