DS 13 12kg

DS 13 - Koncentriran detergent za avtomatske pomivalne stroje, namenjeno za pranje kozarcev v barih.
Izdelek: DS 13 Količina: 12 kg Vsebuje nevarno snov: natrijev hidroksid, hidroksietil natrijev fosfonat Vsebuje (Direktiva ES 648/2004): < 5% fosfonatov Stavki o nevarnosti: H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Previdnostni stavki: P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Dodatne nevarnosti: Jedek izdelek: povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Če pride v stik s kožo, izdelek povzroča znatno draženje, ki lahko traja več kot 24 ur, če pride v stik z očmi, povzroča znatno vnetje z eritemom, kraste ali edem, če pridev stik z očmi, izdelek povzroča resno poškodbe oči, kot so motnost roženice ali poškodbe šarenice. Uporaba: Detergent. Industrijska proizvodnja[SU3], splošna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt) [SU22]. SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO. Distributer: Servisan d.o.o., Celovška 179, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 518 12 69, Mobitel : 041 675 177, e-mail: servisan@siol.net, URL: http://www.servisan.si/
Pakiranje: 12 kg
Kom:
31,72 (cena z DDV)
26,00 (cena brez DDV)

DS 13 12kg

Kategorije:
Gostinska opremaČistila