POLINET 12kg

Močan tekoči univerzalni detergent, ki se uporablja za čiščenje kuhinj, tal, kopalnic, kromiranih površin, sedežev iz skaja, tkanin. Uporablja se za globinsko čiščenje sedežev, kavčev. Ima tudi dezinfekcijsko delovanje. Uporablja se tako, da ga zmešate z vodo v razmerju : 1:5 - 10.
Izdelek: POLINET Količina: 12 kg Vsebuje nevarno snov: natrijev tripolifosfat, natrijev hidroksid, 2-butoksietanol, natrijev kumen sulfonat 40% Vsebuje (Direktiva ES 648/2004): < 5% neionska površinsko aktivna sredstva Stavki o nevarnosti: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. Previdnostni stavki: P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Dodatne nevarnosti: Če pride v stik z očmi, izdelek povzroča znatno draženje, ki lahko traja več kot 24 ur, če pride v stik s kožo, povzroča znatno vnetje z eritemom, kraste ali edem. Uporaba: Detergent. Industrijska proizvodnja[SU3], splošna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt) [SU22]. Izdelek za umivanje in čiščenje (vsebuje produkt na osnovi topil), izdelek za nego avtomobilov. SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO.
Kom:
42,70 (cena z DDV)
35,00 (cena brez DDV)

POLINET 12kg

Kategorije:
AvtokozmetikaKimicar